Al·legacions al nou currículum d’Animació Sociocultural i Turisme

12/07/2016 at 1:34 pm  •  Posted in Animació Sociocultural by

En data del 6 de maig des de la direcció general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial es va enviar a la CASC_CAT la proposta d’ordre del nou currículum d’Animació Sociocultural i Turística per a que es puguessin fer les al.legacions que es creguessin oportunes.

La CASC_CAT va iniciar un procés participatiu mitjançant l’eina col.laborativa de Titanpad on hi va participar el professorat que imparteix aquest cicle formatiu a tot el territori català.

El 18 de maig es va lliurar a la direcció general el document que recull les propostes expressades pel professorat participant. El 6 de juny es va rebre la resposta del de director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Des de la Junta de la CASC_CAT, agraïm la resposta de la Direcció General d’FP a les alegacions del professorat, tot i que tenim la percepció de que en realitat el convit a fer alegacions a la proposta d’Ordre per la qual s’estableix el nou currículum ha estat un pur tràmit.

Si be estem d’acord en la complexitat del títol, la resposta que se’ns dóna no justifica de cap manera ni dóna raó de les motivacions que han portat a reduir el Mòdul de Desenvolupament Comunitari per ampliar el d’Informació Juvenil. Entre altres coses, perquè no han canviat les qualificacions professionals incloses en el títol, són les mateixes que abans de la modificació del currículum, ni tampoc varien les diverses ocupacions per a les quals prepara.

Estem d’acord amb el professorat de cicles que amb les 165 hores de Desenvolupament Comunitari i les 66h d’informació juvenil més les 99h. d’Intervenció amb joves, el currículum estava molt més equilibrat que no pas amb 132h. de Desenvolupament Comunitari i un total de 99+99= 198 hores destinades específicament al col.lectiu de joves.

Entenem que el Desenvolupament Comunitari és el pal de paller de l’animació sociocultural perquè la intervenció en aquest àmbit promociona la mobilització ciutadana a partir de l’associacionisme i la participació social orientada a l’empoderament de la comunitat i dels seus membres.

Adjuntem els següents documents:

Proposta d’ordre del nou currículum

Document amb les al.legacions