AD’Iniciatives Socials

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació AD’Iniciatives Socials
Adreça postal 17003
Localitat Girona
Comarca Gironès
Telèfon entitat 972215917
Correu electrònic direccio.general@adgirona.org
Pàgina web http://www.adgirona.org

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

AD’ Iniciatives Socials treballa en l’atenció dels infants, adolescents, joves i famílies, especialment amb aquells més vulnerables o en situació de risc social. La nostra activitat se centra en la promoció, direcció i gestió de programes i serveis psicosocioeducatius, orientats a la prevenció i protecció de la infància i l’adolescència, incidint en el seu entorn i en la societat.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Centre obert infantil Font de la Pólvora Realitzar una tasca educativa i preventiva fora de l’horari escolar, que doni suport, estimuli i potenciï l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensi les deficiències socioeducatives de les persones ateses.
Futbol Net Fer servir com a eina educativa el futbol per transmetre valors i oferir al màxim de nens i joves la possibilitat de participar d’activitats lúdiques que els permetin obtenir els beneficis individuals, físics, psicològics, socials, ètics i normatius implícits en la pràctica del futbol i de l’esport en general.
Programa de parentalitat positiva “Fem família” Promoure les competències familiars i identifica les dificultats i potencialitats en el desenvolupament del rol parental acompanyant a les famílies en aquest procés de criança. A més de donar suport a les habilitats parentals per impulsar la comunicació i l’ intercanvi d’experiències perquè cada família trobi el seu propi model parental i pugui desenvolupar els seus propis recursos. També fomenta el benestar dels infants i la família, potenciant els factors de protecció i minimitzant els factors de risc que es troben a l’entorn familiar
Projecte d’acompanyament l’escolaritat L’acompanyament als joves en la seva etapa de traspàs de l’educació primària a la secundària, i que realitza també un control sobre situacions d’absentisme escolar i de les possibles situacions de conflicte que es poden produir en l’entorn escolar. A més disminueix significativament l’índex d’abandonament i/o fracàs escolar a l’ ESO i potencia els referents positius en el propi col•lectiu.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Autonòmic
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 29
Voluntaris
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Administradors Administratiu
Coordinadors Educació Social
Directores Educació Social
Educadors socials Educació Social
Educadors socials Psicologia
Educadors socials Treball Social
Educadors socials Integrador Social

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

-Promoure la participació voluntària de persones i institucions sensibles i compromeses en l’atenció a col•lectius en risc d’exclusió social, infants, joves i famílies.

-Reinvertir els excedents econòmics obtinguts en la creació, disseny i implementació de projectes socials que responen a les noves necessitats socials.