Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ)

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ)
Adreça postal C/ Calàbria, 120 baixos (08015)
Localitat Barcelona
Comarca Barcelonès
Telèfon entitat 934240881
Correu electrònic info@joventut.info
Pàgina web http://www.joventut.info

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) és la entitat de referència per a totes i tots els professionals de les polítiques de joventut que treballen a Catalunya. La xarxa i el nexe entre les i els professionals.

Els objectius de l’associació són:

– Agrupar el col•lectiu dels i les professionals que treballen en l’àmbit de les polítiques de joventut a Catalunya
– Reivindicar la dignificació social i laboral del col•lectiu
– Representar als associats i les associades davant de les institucions que dissenyen i duen a terme polítiques de joventut amb la voluntat de ser-ne interlocutor
– Promoure el disseny de programes de formació dirigits a aquests professionals
– Establir els mecanismes necessaris per garantir la representació territorial dels associats i les associades
– Organitzar activitats formatives i socials per fomentar la cohesió del col•lectiu
– Promoure el desenvolupament de les polítiques de joventut

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Bones pràctiques en l’àmbit de la joventut Eina col·laborativa per fer xarxa a favor dels professionals de les polítiques de joventut. Busquem, observem, analitzem, triem i expliquem propostes d’intervenció que poden actuar com a referents positius per al nostre sector: http://www.joventut.info/bonespractiques/
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Autonòmic
Població amb que treballa Joventut, Col·lectius específics
Col.lectius específics amb que treballa

Professionals de joventut: Dinamitzadores / dinamitzadors juvenils, Informadors / informadores juvenils, Tècniques / tècnics de joventut, Coordinadors/es o caps d’àrees de joventut, sociòlogues / sociòlegs especialitzats…

Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 1
Voluntaris 22
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Gestor sociocultural Treball Social, Gestió Cultural, Antropologia