A NOVES NECESSITATS EDUCATIVES, CAL RESPONDRE AMB NOUS PROFESSIONALS

01/06/2012 at 1:56 pm  •  Posted in Animació Sociocultural, Articles, Publicació by

En els darrers anys, la nostra societat ha experimentat uns canvis importants que s’evidencien en les transformacions dels hàbitats, canvis en l’estructura familiar, concentració de les hores de treball, ampliació del concepte d’educació (tant pel que fa als temps com als espais), importància del valor formatiu de l’educació no formal i de l’activitat lúdica… a més, cada dia demanem a l’escola que eduqui en camps que abans no feia: educació per al temps de lleure, educació viària, educació per a la salut, educació sexual, educació en els valors, participació en els plans d’entorn, programes d’absentisme escolar, etc… Constantment arriben als centres ofertes de tot tipus: projectes, activitats, visites, sortides, tallers, colònies, espectacles…
La intervenció de l’animador o animadora sociocultural en les activitats socioculturals del centre és imprescindible si de veritat es vol una escola que doni resposta a les necessitats de les persones. El professorat no ho pot asumir tot.
Tot això repercuteix en l’educació formal, la qual acostuma a ser insuficient per a satisfer les necessitats bàsiques de les persones, de les famílies i de la comunitat, ja que resulta impossible respondre a totes les necessitats de la societat actual. Amb això, hem de reconèixer que els sistemes educatius desenvolupen funcions especials per a la vida dels individus i de les societats.
A l’actualitat es reconeix que no tan sols l’educació formal proporciona les bases d’una bona formació, sinó que també l’aconseguim per medis no formals i informals. Els nois i noies han de madurar tant en els aspectes acadèmics i professionals com en els aspectes personals i socials. Es fa evident que l’escola necessita d’agents mitjancers per a aspirar a l’atenció integral de la persona.
Cada cop la nostra societat és més complexa i per tant els centres educatius també. Com a conseqüència apareixen situacions que necessiten nous professionals que donin suport als mestres i professors, ja sigui en hores lectives o be en hores per a realitzar activitats formatives complementàries.
La coordinació amb l’equip de professorat, les associacions de pares i mares i les entitats de l’entorn és una tasca imprescindible en la realitat actual dels centres educatius. L’animador o animadora sociocultural pot col.laborar en aquesta tasca.
Davant d’aquesta situació és necessari un professional que en els centres compleixi unes funcions específiques, i aquest podria ser el Tècnic Superior en Animació Sociocultural.  Estem parlant d’un perfil professional que capacita, entre altres tasques, a organitzar, dinamitzar i avaluar projectes d’animació d’oci i del temps de lleure, projectes culturals i projectes de desenvolupament comunitari.
Aquest professional pot formar part de la plantilla del centre realitzant tasques de l’àmbit formal o no formal, amb plena integració amb la comunitat educativa i en contacte amb l’entorn mitjançant les seves institucions i associacions. És un coneixedor de tècniques i amb habilitats per a la planificació, difusió, dinamització, execució i avaluació de projectes i programes.
A partir d’aquests principis d’intervenció destacaríem les següents funcions que de forma directa o indirecta incideixen en la realitat dels nostres centres docents:
Ø  Planificar, coordinar i executar activitats de lleure a primera hora del matí o en l’horari de menjador.
Ø Planificar, coordinar i executar activitats formatives complementàries per tal de que es puguin compatibilitzar amb els horaris familiars.
Ø  Participar i donar suport en aules pre-tallers per atendre a la diversitat dels alumnes que ho requereixin.
Ø  Intervenir amb els Plans d’Entorn, ja que entenem que l’escola del segle XXI ha de fomentar la participació ciutadana i apostar pel treball local i comunitari millorant la inserció sociolaboral.
Ø  Elaborar, aplicar i avaluar programes d’educació per  la igualtat, la salut, la pau, el respecte al medi ambient i sostenibilitat, el consum responsable, la tolerància…
Ø  Desenvolupar projectes conjunts amb la comunitat per al coneixement i aprofitament dels recursos de l’entorn, la siguin sanitaris, socials, naturals, laborals…
Ø Elaborar propostes per a millorar la convivència en el centre per a la prevenció i resolució de conflictes.
Ø Col·laborar en la programació i realització d’activitats escolars i extraescolars junt amb les associacions de pares i mares, el Consell Escolar i els docents.
La programació, implementació i avaluació d’activitats relacionades amb les festes populars és una de les tasques més habituals dels animadors y animadores socioculturals en els centres educatius.
Durant alguns cursos hem dut a terme la innovació d’inserir en dos centres de secundària de Catalunya (Institut Salvador Seguí de Barcelona i a l’institut Vidal i Barraquer de Tarragona), la figura professional de l’Animador Sociocultural.
Aquest animador sociocultural ha realitzar la Formació en Centres de Treball (les pràctiques del Cicle Formatiu, que són de 430h) junt amb el responsable de les Activitats Extraescolars del centre. Les seves tasques s’han centrat en:
Ø  Coordinar activitats extraescolars: viatges de final de curs i sortides lúdiques.
Ø  Coordinar activitats lúdiques del propi professorat.
Ø Organitzar celebracions del calendari festiu com Nadal, Carnaval, Pasqua, Sant Jordi
Ø  Organitzar les jornades culturals.
Ø  Col·laborar en l’edició de la revista del centre.
Ø  Coordinar festes i festival de final de curs.
Ø  Col·laborar en representacions teatrals i actuacions puntuals.
Ø  Organitzar concursos: postals de Nadal, de poesia
Ø  Col·laborar en projectes concrets, com és el cas de “L’escola adopta un monument” que s’ha dut a terme a Tarragona.
La valoració que n’hem fet és altament positiva. S’ha detectat una major col·laboració de l’alumnat en les activitats, ja que la difusió i l’animació a la participació ha estat molt sistemàtica i ben organitzada (s’ha passat a informar classe per classe, cartells, tríptics, notícies a la pàgina web…)
També s’ha millorat en la coordinació de les festes i festivals, ja que s’ha focalitzat la tasca en una sola persona que ha estat a temps complert realitzant aquestes funcions (si la coordinació cau sobre el professorat, ja sabem que ha de realitzar les tasques durant les hores de permanència i durant les hores lliures que voluntàriament cedeix al centre).
Conseqüentment, ha augmentat el volum d’activitats realitzades en relació a altres anys (concursos, viatges i sortides) al poder disposar d’una persona més treballant-hi.
Totes aquestes activitats ajuden a la convivència dins dels centres educatius, al sentiment de pertanyença a la comunitat educativa, a la participació de tots els membres d’aquesta comunitat i a reforçar el paper dels centres en el seu entorn sociocultural.
De fet, no seria novedós el fet d’incloure un nou perfil professional a les plantilles dels centres escolars. Tenim l’experiència prèvia, de la inclusió als centres de la figura de l’Integrador/a Social. Aquest/a tècnic/a de grau superior de la nova formació professional actualment està donant suport als docents:
  • En programes de prevenció i control de l’absentisme escolar
  • Com a suport en les aules d’acollida
  • En el seguiment d’alumnes i famílies amb problemàtiques socioculturals
  • En l’orientació escolar treballant al costat del psicopedagog dels centres.
Trobem antecedents d’aquesta pràctica en diferents països europeus, com és el cas de França.
L’actualització i difussió de la informació pot ser una de les tasques que desenvolupi l’animador o l’animadora sociocultural en els centres educatius.

Fa uns anys vaig tenir la sort de poder participar en un projecte Leonardo sobre Orientació Professional, i un dels recursos de que disposen els centres tant de primària com de secundària (“collèges et lycées”) és el departament de VIE SCOLAIRE. Aquest departament està dirigit pe “Conseiller d’education” un mestre o professor que coordina els Integradors Socials i els Animadors Socioculturals que treballen donant suport al professorat.
En aquests moments en que es demana un important esforç als docents per atendre necessitats educatives que constantment van sorgint en el sí de la nostra societat, és necessari la col·laboració d’altres professionals que arribin on els docents no podem arribar per mantenir un clima de cohesió i de participació en allò que no és estrictament docent, fent sentir a tothom que són membres actius d’una comunitat que és l’educativa.
Professora CFGS d’Animació Sociocultural
Institut Vidal i Barraquer de Tarragona