Nota informativa. Animació sociocultural a residències i centres de dia per a la gent gran

Treballes o has treballat a residències o centres de dia per a Gent Gran? Si és així, això t’interessa…

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ ALS TREBALLADORS/RES QUE EXERCEIXEN O HAN EXERCIT LES FUNCIONS D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL EN ELS SERVEIS DE RESIDÈNCIA I DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN

La Cartera de serveis socials, aprovada pel decret 142/2010, d’11 d’octubre, i l’ordre BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual s’actualitzen els criteris funcionals dels serveis de centres residencials per a gent gran de la Cartera de serveis socials, estableixen la figura de l’educador/a social com un dels perfils de l’equip de professionals que han de gestionar els serveis de residència assistida per a gent gran.

Amb anterioritat a les disposicions normatives esmentades, l’ordre BEF/555/2006, de 21 de novembre, i l’ordre ASC/32/2008, de 23 de gener, de convocatòria per a l’acreditació d’entitats col·laboradores de diversos programes en l’àmbit dels serveis socials, ja van determinar que l’educador/a social forma part del personal d’atenció directa d’aquests tipus de serveis i que el personal que fos contractat de nou per desenvolupar les funcions d’animació sociocultural ha de tenir la titulació universitària d’educació social. No obstant això, les mateixes ordres establien un període transitori que permetés a les persones que estiguessin desenvolupant aquestes funcions en les residències i centres de dia per a gent gran assolir la titulació d’educació social o la capacitació suficient mitjançant formació específica.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, havent constatat els canvis que s’han anat produint els darrers anys en relació a les necessitats de les persones amb dependència ateses en aquests centres, actualment està analitzant els diferents currículums formatius del sistema educatiu que hi puguin donar la resposta més adequada.

D’altra banda, les projeccions de població situen unes necessitats de prevenció, promoció i atenció a la dependència i l’envelliment actiu superiors i diferents a les actuals, tal i com requerirà una societat cada cop més envellida d’acord amb les tendències que registren tots els països de la UE.

És per això que des del Departament s’està treballant en l’elaboració de la proposta d’un nou marc legal adaptat a les noves realitats de la població i en el disseny de models integrats socials i sanitaris que situïn a les persones en el centre de l’atenció i que es fonamentin en la proximitat, la flexibilitat de la gestió i la transversalitat assistencial. Aquest nou enfocament comportarà també l’anàlisi i la definició dels perfils professionals més adients per donar-hi resposta.

Pels motius exposats, i mitjançant aquesta nota informativa, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies comunica el següent:
Les persones que en la data de publicació d’aquesta nota estiguin en actiu exercint les funcions d’animació sociocultural en residències i centres de dia per a gent gran, i no disposin del títol universitari d’educació social, poden seguir desenvolupant aquestes funcions.
– Les persones que en la data de publicació d’aquesta nota estiguin en situació de desocupació i puguin acreditar documentalment una experiència mínima de 12 mesos, abans del 31 de desembre de 2015, en l’exercici de les funcions d’animació sociocultural en residències i centres de dia per a gent gran, podran ser contractades per desenvolupar les funcions esmentades.

Aquesta nota informativa tindrà validesa fins que es publiqui la corresponent actualització normativa de regulació d’aquests serveis o de regulació dels perfils professionals que en formen part.

Barcelona, 24 de juliol de 2017

nota_informativa_animador