Si tens el títol d’Animació Sociocultural i Turística estàs habilitat com a Director/a d’Activitats en el Temps Lliure Infantil i Juvenil

31/08/2017 at 10:02 pm  •  Posted in Animació Sociocultural, Cicles by

Si tens el títol d’Animació Sociocultural i Turística estàs habilitat com a Director d’Activitats en el Temps Lliure Infantil i Juvenil.

I ja pots enregistrar-te al Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya.

El Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya té com a objecte la identificació de les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure (monitor/a, director/a), tant de manera voluntària com remunerada.

Després de fer la consulta a la Direcció General de Joventut podem confirmar que el títol oficial de Animador Sociocultural i Turístic, expedit per el Departament d’Ensenyament, després d’haver cursat i aprovat el corresponent Cicle Formatiu de Grau Superior (regulat per el Real Decreto 1684/2011), habilita per a exercir com a Director/a d’Activitats d’Educació en el Temps Lliure Infantil i Juvenil.

Ara bé, en aquest cas concret el document acreditatiu vàlid és el títol expedit pel Departament d’Ensenyament i no porta associat cap carnet. El Registre Oficial de Professionals de l’educació en el lleure certificarà aquesta habilitació. El registre s’està tramitant, ja ha passat per exposició pública i es preveu publicació durant l’any 2019. Podeu trobar un document al web jove.cat que explica les titulacions vàlides per fer de monitor/a i director/a d’educació en el lleure. Titulacions-MiD-valides 

Si, de tota manera, tens especial interès en obtenir el carnet que expedeix la Direcció General de Joventut, amb la titulació d’animació sociocultural es convaliden alguns mòduls formatius del Curs Oficial de Direcció d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil, de manera que pots optar a la versió abreujada d’aquest curs. Per tenir més informació per a fer la versió abreujada del curs pots adreçar-te a qualsevol de les Escoles d’educació en el lleure reconegudes per la Direcció General de Joventut.

Nota 1: Aquesta resposta també és aplicable a les persones que tenen el Títol Superior d’Animació Sociocultural, regular per el Real Decreto 2058/1995 i expedit per el Departament d’Ensenyament.

Aquesta resposta es basa en les següents disposicions normatives:

Real Decreto 1684/2011  que regula el títol d’animació sociocultural i turística

  • L’article 7.2 estableix de les diverses habilitacions professionals que facilita aquest títol
  • La Disposició addicional tercera, punt 2, que parla dels efectes professionals en l’antic títol d’animació sociocultural regulat per el Real Decreto 2058/1995

Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

  • La disposició transitòria cita explícitament que el títol superior d’animació sociocultural i turística habilita per a fer de director/a.