[Defensem la FP!] L’FP SEGUEIX EN ESTAT D’ALARMA!

Defensem la FP. Després d’aturar la reforma el curs passat, el Departament d’Educació es va comprometre a parlar amb tots els sectors de l’educació per buscar un consens.

Al final l’única cosa que han fet és parlar amb direccions afins i retocar la reforma que és un 98% similar a l’anterior, i com a docents entenem que va en greu perjudici dels futurs professionals que ara són el nostre alumnat i per qui defensem la FP.

Signa la petició a Change: http://chng.it/9dMqX9CQ

Manifest – materials

Manifest L’FP SEGUEIX EN ESTAT D’ALARMA!

Davant la insistència per part del Departament d’Educació en imposar la reforma curricular de l’FP a Catalunya per a ser aplicada el curs vinent peti qui peti, us fem arribar el següent manifest des de la comunitat docent:

1.- La situació de cara al proper curs és ja prou complexa amb la crisi sanitària de la COVID-19 a causa dels següents fets:

– Sobreesforç a nivell organitzatiu per a atendre l’emergència educativa als centres dins de cada família professional.
– Aquest proper curs caldrà organitzar la recuperació dels continguts no impartits durant el temps de confinament, atès que no tot l’alumnat ha tingut les eines informàtiques necessàries per a poder seguir el trimestre telemàticament.
– Les empreses tindran la necessitat de sobreviure i, per tant, no podran centrar-se en formar l’alumnat amb qualitat.
– Incrementar el nombre d’hores de FCT planteja problemes a l’hora de trobar llocs addicionals on poder realitzar-la amb garanties, independentment de si ens trobem o no en alerta sanitària.

2.- La reforma de l’FP és essencialment igual a la proposta ja rebutjada el curs passat, per tant:

– No hi ha raons pedagògiques que justifiquin l’increment d’hores a les empreses. Seguim demanant estudis seriosos sobre les bondats de la Formació Dual, creuant dades de rendiment acadèmic i incorporació al món laboral en totes dues modalitats.
– La reforma agreujarà el problema de l’abandonament escolar, ja que concentra els continguts més teòrics a primer curs. L’abandonament escolar obeeix a una àmplia diversitat de raons: socials, econòmiques, d’orientació prèvia, etc.
– Les metodologies actives d’aprenentatge ja s’apliquen a l’aula sense necessitat d’incrementar les hores de projecte i/o síntesi.
– Dóna a entendre que és millor un ensenyament específic a un de més generalista, el qual reben al centre d’estudis amb els docents.

3.- La reducció d’hores lectives suposa un deteriorament en la qualitat de la formació de l’alumnat. La reforma:

– Comportarà treballar les competències i capacitats clau dels cicles en menys temps, desatenent l’atenció a la diversitat i els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.
– Condicionarà negativament el seu futur professional, precaritzant-lo pel fet d’haver rebut menys formació acadèmica.
– Devaluarà la formació acadèmica i la tasca docent, substituint-la per una estada a l’empresa tutoritzada per personal no qualificat pedagògicament i, sovint, sense temps per a realitzar adequadament aquesta tasca.
– Formarà força de treball submisa i desconeixedora dels seus drets laborals.
– Buidarà els continguts específics de cada ofici, dificultant la carrera professional de l’alumnat.
– Reduirà la polivalència dels estudis de formació professional, lligant-los a les necessitats de mà d’obra d’empreses concretes.

4.- S’ha obviat l’opinió del professorat sobre l’actualització del currículum a les necessitats actuals i futures de formació de l’alumnat i ni tan sols està acompanyada de la necessària inversió.

– S’ha creat un fals debat consultiu amb certes direccions de centres i a d’altres se les n’ha deixat fora.
– En aquest “debat” ja es presentaven les modificacions com a fets consumats, no com allò que es pogués discutir i millorar.
– No es dóna llibertat per aplicar un model o un altre en funció de les necessitats de cada família professional, ni tampoc es preveuen garanties de reversió en el cas de demostrar-se que el model Dual no funciona.
– Mantenim la nostra preocupació que en un futur no es puguin mantenir les hores de tot el professorat. El Departament d’Educació ens ha donat raons sobrades per mostrar-nos que no és de fiar.

5.- No preveu la inversió educativa necessària mentre s’incompleix encara la pròpia LEC catalana, amb una despesa molt per sota del 6% previst:

– Per augmentar les beques i finançar també les FCT.
– Per a resoldre els problemes estructurals actuals en equipaments i atenció educativa.
– Per a fer front a la transició de model, amb la formació i reconversió del professorat i un augment de plantilla.
– Per absorbir el creixement demogràfic i l’augment de la demanda per cursar estudis de cicles.
– Per a corregir les disfuncionalitats produïdes en etapes prèvies a causa de les retallades.
– Per comptar només amb ajudes testimonials provinents de les ajudes europees.
– Per excusar-se en els recursos de les empreses per no fer les inversions necessàries en equipaments educatius.

Per tot això, considerem que aquesta reforma no va encaminada a millorar el sistema de formació reglada, sinó tan sols a fomentar i facilitar la transició encoberta de la formació professional ordinària tradicional cap al model dual.

EXIGIM LA SEVA RETIRADA IMMEDIATA I DEMANEM A LES DIRECCIONS DELS CENTRES LA NO APLICACIÓ D’AQUESTA REFORMA, NI EL CURS VINENT NI MAI!

DEMANEM EL CESSAMENT DEL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I ENSENYAMENT DE RÈGIM ESPECIAL, SR JOAN LLUÍS ESPINÓS ESPINÓS I LA DIMISSIÓ DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ JOSEP BARGALLÓ I VALLS.